Mendelova interaktivní škola genetiky

Student bude navštěvovat přednášky a cvičení, které zajišťuje pracoviště genetiky živočichů na Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Student si na stáži osvojí základní molekulárně-genetické metody, počínaje izolací DNA z různých živočišných tkání, včetně izolace vlastní DNA, až po interpretaci výsledků. Naučí se ověřit si výsledky izolace DNA a PCR reakce pomocí agarozové gelové elektroforézy, seznámí se s metodou fragmentační analýzy, která je důležitá při určování rodičovství (paternity), fylogenezi či studiu různých genů. Dále se pomocí sekvenování naučí nahlédnout do problematiky druhové identifikace živočichů a jejich zařazení do správného druhu či rodu. Nakonec se seznámí s metodou klonování PCR produktů, které se dnes využívá v celé řadě odvětví (potravinářství, farmacie, studium genů, atd.).
Z této stáže by si student měl odnést informace ohledně aktuálního dění v genetice živočichů, o základních molekulárně-genetických metodách (k čemu jaká metoda slouží, kdy jakou metodu zvolit a proč), o vyhodnocování a interpretaci výsledků a v neposlední řadě i několik málo informací vyčtených z vlastní DNA.

Ing. Horecký Čeněk

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka