Mendelova interaktivní škola genetiky

Farmakogenetika studuje dědičně podmíněnou variabilitu odpovědi organismu na léky. Po podání léčiva konkrétnímu pacientovi se na jeho výsledném terapeutickém nebo toxickém efektu může uplatnit celá řada faktorů, počínaje věkem a pohlavím pacienta, stavem nutrice, stavem ledvinných a jaterních funkcí, přítomností souběžných onemocnění, současnou expozicí jiným léčivům a vlastním genotypem. Studium těchto aspektů je tedy důležité z hlediska stanovení toxicity a optimální terapeutické dávky léčiva. Student se seznámí s obecnými principy chromatografických metod, které slouží ke stanovení kinetiky léčiva, tzn. změnami jeho koncentrace v krevní plazmě v čase, a dále s metodou PCR, jako základní metodou pro genetické vyšetření. V rámci stáže bude provedena analýza kinetiky protinádorového léčiva 5-fluorouracilu a vyšetřen gen enzymu DPD (dihydropyrimidin dehydrogenáza), který toto léčivo metabolizuje. Přítomnost mutace v tomto genu se může podílet na sníženém odbourávání léčiva z organismu a přispívat tedy k jeho toxicitě.

Mgr. Kateřina Pilátová

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka